Cookie Policy

Verklaring inzake het Privacybeleid

Dernière mise à jour : 25 juin 2018

Dank u dat u deel uit wilt maken van onze gemeenschap Béton de la Lomme (“bedrijf”, “wij/we”, “ons” of “onze”). We doen er alles aan om uw persoonsgegevens en uw recht op eerbiediging van de privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacypolicy@betondelalomme.onie.be.

Als u onze website http://betondelalomme.onie.be bezoekt en onze diensten gebruikt, vertrouwt u ons uw persoonsgegevens toe. We nemen uw persoonlijke levenssfeer (privacy) uiterst serieus. In deze verklaring beschrijven we ons privacybeleid. We streven er naar u zo duidelijk als mogelijk uit te leggen welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u in verband daarmee hebt. We hopen dat u enige tijd kunt nemen om deze belangrijke verklaring aandachtig te lezen. Indien er bepalingen zijn in dit privacybeleid waar u het niet mee eens bent, dan verzoeken wij u het gebruik van onze Websites en diensten te staken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld via onze website en/of gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (in dit privacybeleid wordt hiernaar gezamenlijk als de “Websites” verwezen).

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het zal u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonsgegevens met ons.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT U?

Persoonsgegevens die u ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, adres, contactgegevens, wachtwoorden en beveiligingsgegevens.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt bij uw registratie op de Websites waarbij u aangeeft geïnteresseerd te zijn om informatie over ons of onze producten en diensten te verkrijgen, bij uw deelname aan activiteiten op de Websites of indien u anderszins contact met ons opneemt.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Websites, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen het volgende omvatten:

 • Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
 • We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en vergelijkbare beveiligingsinformatie die worden gebruikt voor verificatie en accounttoegang.

 

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt moeten juist, volledig en nauwkeurig zijn en u dient ons te informeren over eventuele wijzigingen in dergelijke persoonsgegevens.

Automatisch verzamelde gegevens

In het kort: Bepaalde gegevens – zoals IP-adres en/of browser- en apparaattypen – worden automatisch verzameld als u onze Websites bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde gegevens als u de Websites bezoekt, gebruikt of erop surft. Deze gegevens onthullen niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens) maar kunnen apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaattypen, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Websites en andere technische informatie gebruikt. Deze gegevens zijn hoofdzakelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Websites te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

HOE GEBRUIKT U MIJN GEGEVENS?

In het kort: We verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

We gebruiken persoonsgegevens die via onze Websites worden verzameld voor een verscheidenheid aan zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen (“Zakelijke Doeleinden”), om met u (met uw “Toestemming”) een overeenkomst aan te gaan of een contract met u te sluiten (“Contractueel”), en/of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (“Wettelijke Redenen”). We geven de specifieke gronden voor de verwerking aan waarop we vertrouwen naast elk hieronder genoemd doel.

We gebruiken de gegevens die we verzamelen of ontvangen:

 • Om het aanmaken van accounts en de aanmeldingsprocedure met uw Toestemming te vergemakkelijken.
 • Om u marketing- en promotionele informatie voor Zakelijke Doeleinden met uw Toestemming te sturen. We kunnen de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor onze marketingdoeleinden gebruiken als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt op elk moment weigeren onze marketing e-mails te ontvangen.
 • Om administratieve informatie naar u te verzenden voor Zakelijke Doeleinden, Wettelijke Redenen en/of mogelijk voor Contractuele doeleinden. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functionaliteiten en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid te sturen.
 • Om erop toe te zien dat onze voorwaarden en ons beleid voor Zakelijke Doeleinden, de Wettelijke Redenen en/of, indien van toepassing, de Contractuele doeleinden worden gehandhaafd.
 • Om te reageren op wettelijke verzoeken en ter voorkoming van schade op grond van Wettelijke Redenen. Als we een dagvaarding of een ander wettelijk verzoek ontvangen, moeten we mogelijk de gegevens controleren die we bijhouden om te bepalen hoe we moeten reageren.
 • Voor andere Zakelijke Doeleinden. We kunnen uw gegevens gebruiken voor andere Zakelijke Doeleinden, zoals data-analyse, gebruikspatronen identificeren, de effectiviteit van onze promotiecampagnes bepalen en onze Websites, producten, diensten, marketing en uw ervaring hiermee evalueren en verbeteren.

 

WORDEN MIJN GEGEVENS GEDEELD?

In het kort: We delen alleen gegevens met uw toestemming, om te voldoen aan de wetgeving, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We delen en geven uw gegevens alleen in de volgende situaties vrij:

 • Naleving van Wetten. We kunnen uw gegevens bekendmaken indien we wettelijk verplicht zijn om dat te doen, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, gerechtelijke procedures, gerechtelijk bevelen of juridische procedures, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op verzoeken van overheidsinstanties om te voldoen aan de nationale beveiligingsvereisten of wettelijke nalevingsvereisten).
 • Vitale belangen en Wettelijke Rechten. We kunnen uw gegevens bekendmaken indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onderzoek te doen, om preventieve maatregelen te treffen of actie te ondernemen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten of als bewijs in een rechtszaak waarin we betrokken zijn.
 • Leveranciers, consultants en andere externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of vertegenwoordigers die voor ons of namens ons diensten verrichten en toegang nodig hebben tot dergelijke gegevens om betreffend werk te doen. Voorbeelden hiervan zijn: data-analyses, e-mailbezorging en hostingdiensten. We kunnen geselecteerde derden toestaan om tracking-technologie op de Websites te gebruiken, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de loop van de tijd op de Websites reageert. De informatie hieruit kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en online-activiteiten beter te begrijpen. Tenzij anders vermeld in dit Beleid zullen wij uw gegevens niet delen met, verkopen, verhuren aan of verhandelen met derden voor hun promotionele doeleinden.
 • Wij kunnen uw gegevens delen of doorgeven in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van alle of een deel van onze activiteiten door een ander bedrijf.
 • Met uw Toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens, met uw toestemming, voor ander doeleinden bekendmaken.

GEBRUIKT U COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere tracking-technologieën gebruiken om uw gegevens te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare tracking-technologieën (zoals web beacons en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens of om ze op te slaan.

HOELANG BEWAART U MIJN GEGEVENS?

In het kort: We bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is voor het behalen van de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren voor de duur die nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of wettelijk is toegestaan (zoals t.b.v. de belasting, de boekhouding of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doeleinde in dit beleid vereist dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Als we geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we ze verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonsgegevens beveiligd opslaan en ze isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

HOE BEWAART U MIJN GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER?

In het kort: We streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen via een systeem dat organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen bevat.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld om de beveiliging van persoonsgegevens die we verwerken te beschermen. Vergeet echter niet dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is het verzenden van persoonsgegevens van en naar onze Websites geheel op eigen risico. U moet de diensten alleen gebruiken in een beveiligde omgeving.

VERZAMELT U GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: We verzamelen of verhandelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar, noch verhandelen we deze gegevens. Door de Websites te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een minderjarige en instemt met het gebruik van de Websites door deze minderjarige persoon. Als we vernemen dat persoonsgegevens zijn verzameld van gebruikers jonger dan 18 jaar, zullen we de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze archieven te verwijderen. Als u er achter komt dat gegevens die we hebben verzameld van kinderen zijn die jonger zijn dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via privacypolicy@betondelalomme.onie.be.

WELKE RECHTEN HEB IK OP HET GEBIED VAN PRIVACY?

In het kort: In sommige landen, zoals in de landen binnen de Europese Economische Ruimte, hebt u het recht op betere toegang tot en controle over uw persoonsgegevens. U kunt uw account op elk moment inzien, wijzigen of beëindigen.

In sommige landen (zoals in de landen binnen de Europese Economische Ruimte), hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te verzoeken en een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of uitwissing te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, het recht op gegevensportabiliteit. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt de onderstaande contactgegevens gebruiken om een dergelijk verzoek te doen. We nemen elk verzoek in aanmerking en behandelen het in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We gaan ervan uit uw toestemming te hebben uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en u van mening bent dat we uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. U kunt de contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Accountgegevens

U kunt op elk gewenst moment de gegevens op uw account inzien of wijzigen en als u uw account wilt beëindigen, kunt u:

 • inloggen op uw gebruikersaccount;
 • contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

 

Zodra u ons verzoekt om uw account te beëindigen, zullen we uw account en gegevens uit onze actieve databestanden deactiveren of verwijderen. Bepaalde gegevens kunnen echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, ter ondersteuning van onderzoeken, om erop toe te zien dat onze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd en/of om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Cookies en soortgelijke technologieën

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u onze Websites bezoekt, heeft u de mogelijkheid om specifieke categorieën cookies niet te accepteren, behalve die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze Websites.

Afmelden van e-mailmarketing

U kunt zich op elk moment afmelden van onze e-mailmarketing-lijst door te klikken op de afmeldlink in onze e-mails of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de e-mailmarketing-lijst, maar we zullen u nog steeds servicegerelateerde e-mails sturen die nodig zijn voor het beheer en gebruik van uw account. Indien u u op een andere wijze wilt afmelden, kunt u:

 • naar uw accountinstellingen gaan en uw voorkeuren wijzigen;
 • contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

MAAKT U UPDATES VAN DIT BELEID?

In het kort: Ja, we zullen dit beleid zo nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven door een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie zal van kracht zijn zodra deze beschikbaar is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen wij u hierover informeren middels een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op een opvallende plaats of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

HOE KAN IK CONTACT MET U OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen of opmerkingen over dit beleid heeft, kunt u ons een e-mail sturen naar privacypolicy@betondelalomme.onie.be of een brief per post naar:

Beton de la Lomme
PAE, Rue de la Dolomie, 2
B-5580 Rochefort
België

 

Revoke cookies